Etický kodex ČAKP

Etický kodex ČAKP

Etický kodex ČAKP byl schávlen na valné hromadě v prosinci 2015

Jako zakladatelky neziskové organizace České asociace kariérového poradenství, z.s. předkládáme tento etický kodex vztahující se na členy asociace a který je inspirován etickým standardem Mezinárodní asociace vzdělávacího a profesního poradenství (IAEVG).

PREAMBULE

Posláním Česká asociace kariérového poradenství, z.s. je na základě dobrovolnosti a profesního zájmu sdružovat fyzické osoby, instituce a jiné organizace, zabývající se kariérovým poradenstvím (např. profesním, pracovním, psychologickým, HR poradenstvím) včetně zájemců o kariérové poradenství. V této souvislosti bude sledovat a rozvíjet společné profesní cíle v oblasti kariérového poradenství a prosazovat zájmy a potřeby kariérových poradců. Dále bude zprostředkovávat a sdílet zkušenosti, názory a novinky v oblasti kariérového poradenství, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a strategie rozvoje v této oblasti, spolupracovat s veřejnými i soukromými institucemi v oblasti kariérového poradenství a reprezentovat členy a jejich činnosti v jiných sdruženích. Toto vše bude činit na základě tohoto etického kodexu.


ČLENOVÉ ČAKP SE ZAVAZUJÍ, ŽE BUDOU:

 • přijímat a sdružovat fyzické osoby, instituce a jiné organizace, které se zabývají kariérovým poradenství, včetně zájemců o kariérové a odborné poradenství; nebudou diskriminovat zájemce o členství v ČAKP na základě etnických, náboženských či gendrových odlišnosti;
 • odborně a profesně propojovat problematiku kariérového poradenství, poradenských, vzdělávacích a akademických institucí s reálnou praxí ve firmách a na trhu práce; budou vyhledávat příležitosti pro tato propojení a budou důstojně reprezentovat ČAKP;
 • přispívat k rozvoji a udržování vztahů spolupráce s profesními kolegy, s cílem poskytovat optimální vzdělávací a profesní poradenství; budou sdílet a podporovat šíření nových informací, materiálů a metod či zdrojů o KP se členy ČAKP;
 • spolupracovat se svými profesními kolegy při zavádění etických standardů do postupů a činností ve svých pracovních situacích. Pokud z přímých informací vyplývají pochybnosti o etickém chování profesních kolegů, členů i nečlenů ČAKP, měl by člen s takovým kolegou tuto pochybnost projednat a využít dostupných institucionálních možností k nápravě situace;
 • poskytovat vysoce profesionální poradenskou, konzultační a mentoringovou službu klientům v oblasti kariérového poradenství, a poskytovat klientům expertní poradenské služby vycházející ze své praxe a vzdělání 
 • poskytovat informační servis o aktuálním dění v oboru pro laickou i odbornou veřejnost pod hlavičkou ČAKP
 • přispívat k rozvoji kariérového poradenství ve firmách, institucích, na úřadech práce aj.
 • respektovat důstojnost každé osoby, jíž budou poskytovat služby kariérního poradenství. Tato povinnost zahrnuje akceptování práv jednotlivce činit nezávislá rozhodnutí, přijímat za učiněná rozhodnutí odpovědnost, angažovat se pro osobní rozvoj, a zachovávat důvěrnost. Zahrnuje také povinnost poradců ovládat platné zákony a postupy, které se týkají práv klientů.
 • dodržovat rovný přístup ke kariérovému poradenství, bez předsudků k osobám s rozdílným sociálním postavením nebo dosaženým vzděláním, pohlavím, rasou, etnickým původem, vyznáním, sexuální orientací, nebo postižením, a budou se vyhýbat všem formám diskriminace.
 • citlivě reagovat na potřeby klientů (vzdělávací, profesní, osobní a sociální), které se vzájemně podmiňují a ovlivňují plánování a změny vzdělávání, povolání a pracovní kariéry. V případech, kdy jejich vlastní kompetence neodpovídá potřebě klienta, upozorní na to klienta a odkazují ho na příslušné odborníky.
 • periodicky se vzdělávat a prohlubovat svoji odbornost, efektivně využívat nové teorie a techniky intervence, počítačové aplikace a hodnotící procesy. Členové ČAKP budou usilovat o osvojování inovací a trendů v KP;
 • realizovat výzkumy, studie a vzdělávací aktivity v oblasti kariérového poradenství pod hlavičkou ČAKP;
 • pořádat akce ve spolupráci s ČAKP (semináře, přednášky, konference, diskusní a networkingová setkání) sloužící k šíření informací, novinek a příkladů dobré praxe v oblasti kariérového poradenství včetně výměny zkušeností a navazování nových partnerství;
 • spolupracovat na projektech směřující ke zvýšení profesionality práce kariérových poradců;
 • reprezentovat a prosazovat zájmy členů ČAKP, včetně propagace aktivit ČAKP a členů ČAKP;
 • pomáhat budovat spolupráci s jinými organizacemi na národní i mezinárodní úrovni, dále také se zaměstnavateli, státními institucemi, univerzitami, výzkumnými a vědeckými pracovišti a dalšími klíčovými hráči v sektoru trhu práce;
 • jsou garanty etických norem, norem kvality a profesionální práce v oblasti kariérového poradenství v ČR.

V Praze dne 18. 12. 2015