Evropská unie a kariérové poradenství

Vybrané informační a poradenské sítě, které Evropská komise EU podporuje v ČR


EUROPE DIRECT - 9 regionálních středisek v ČR pro informování o dění v EU; www.europe-direct.cz 

EVROPSKÁ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKA - 7 dokumentačních středisek a informačních sítí Europe Direct v ČR, která mají pomáhat VŠ rozvíjet a konsolidovat výuku a výzkum v oblasti evropské integrace a politiky EU studentům i veřejnosti; https://euhrou.cz/knihovna-a-studovna/evropska-dokumentacni-strediska

FONDY EU - Portál poskytující informace o fondech EU, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj; www.strukturalni-fondy.cz 

Zastoupení Evropské komise v ČR - přibližovat EU českým občanům prostřednictvím besed, diskusí, výstav, konferencí či tvorby informačních materiálů EU; sídlo v Praze v Evropkém domě; www.evropska-unie.cz; www.evropsky-parlament.cz; euroskop.cz/eurocentrum.praha

Pro oblast vzdělávání a kultury:

CULTURE - Česká kancelář byla zřízena Ministerstvem kutlury ČR v Institutu umění - Divadelním ústavu jako informační a konzultační síť kanceláří programu Culture v Praze a je zaměřena na podporu mezinárodních kulturních projektů v ČR v oblasti divadla, tance, vizuálního umění, deisgnu, literatury, aj.; www.programculture.cz 

ECSA - mezinárodní vědecká síť pro oblast evropské integrace seskupuje 52 národních asociacích profesorů a vědeckých pracovníků; v ČR působí ECSA jako Česká asociace pro evropská studia v Praze; www.caes.upol.cz 

EURODESK - evropská informační síť pro mládež, která poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží informace o práci, studiu, dobrovolnictví a cestování po Evropě; v ČR je cca 25 poboček; www.eurodesk.cz 

EURYDICE - informační síť o národních systémech a politiky vzdělávání zemí EU, dále shromažďuje statistiké údaje a ukazatele, tématické srovnávací analýzy a vzdělávací terminologii; pobočka v Praze; www.eurydice.org 

GREEN SPIDER NETWORK - neformální skupina pro výměnu informací z oblasti životního prostředí tvořena pracovníky z MŽP zemí EU

MLÁDEŽ V AKCI - Česká národní agentura (ČNA), Mládež v akci, se sídlem v Praze pomáhá mladým lidem a pracovníkům s mládeží zapojit se do vzdělávacího programu EU zaměřeného na neformální vzdělávání; www.mladezvakci.cz 

NAEP - centrum pro projekty Programu celoživotního učení, které zřizuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), zřízená MŠMT - granty na realizaci vzdělávacího projektu či individuální mobilitu; www.naep.cz 

NARIC - centrum v Praze pro uznávání vysokoškolských kvalifikací v rámci zemí EU, spolupracuje s MŠMT a EUROPASS; www.naric.cz 

NICER - projekt MŠMT z programu EUPRO - informační centrum pro evropský výzkum; www.fp7.cz 

REFERNET - informační síť s centrem v Praze, věnovaná výměně informacím z oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy a rekvalifikací aj., www.refernet.cz 

TTNET - síť školitelů, kteří vzdělávají učitele a lektory profesního vzdělávání ve školách a při dalším profesním vzdělávání dospělých, www.nuov.cz//ttnet 

Pro oblast zaměstnanosti a mobility:

EURAXESS - centrum v Praze pro pomoc a poradenství zahraničních výzkumníků v ČR; www.euraxess.cz 

EUROPASS - poradenské a koordinační centrum v Praze pro transparentnost kvalifikací v rámci zemí EU; www.europass.cz 

EURES - informační systém podporující volný pohyb pracovních sil v Evropě, disponující databází volných pracovních míst v EU včetně 15 poradců a desítkami kontaktních osob na úřadech práce ve všech krajích ČR; www.eures.cz 

EUROGUIDANCE - je programem Evropské komise, který je zaměřený na podporu odborného kariérového poradenství a mobility v ČR; www.euroguidance.cz 

Pro oblast právní pomoci a ochrany:

GENDER EQUALITY - síť právních expertů zabývajících se aplikací práva EU v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů
v zemích EU,  https://ec.europa.eu/justice/gender-equality/