Instituce a firmy kariérového poradenství

Instituce a firmy kariérového poradenství v ČR

Národní poradenské forum (NPF) - poradní orgán pro MŠMT a MPSV v oblasti kariérového poradenství včetně členů koordinační skupiny NPF a přehledu poskytovatelů poradenství v ČR www.narodniporadenskeforum.cz

Národní vzdělávací fond (NVF) - obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem v ČR. Společnost podporuje například zaměstnanost či rozvoj poradenských služeb u nás www.fdv.cz

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - je analytickým útvarem NVF, který predikuje vývoj trhu práce, kvalifikační předpoklady a problematiku vzdělávání v návaznosti na ekonomický vývoj v ČR. Hlavní výstupy práce útvaru jsou expertizy pro MŠMT, MPSV. Evropskou komisi a OECD. Podílí se na vydávání Ročenky konkurenceschopnosti v české ekonomice www.budoucnostprofesi.cz

Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) - je založen jako součást NVF a realizuje a podporuje projekty v sociální oblasti. Poskytuje vzdělávací programy akreditované MPSV. www.cekas.cz

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. (AVŠP) - uskupení vysokoškolských kariérových a výchovných poradců VŠ v ČR; člen koordinační skupiny NPF;

Asociace veřejněprospěšných organizací v ČR (AVPO ČR) - prosazuje transparentnost a spolehlivost v neziskovém sektoru; přispívá k modernizaci neziskového sektoru www.avpo.cz

Dům zahraniční spolupráce - je příspěvková organizace zřízená MŠMT, která má na starosti mezinárodní programy a realizuje aktivity vztahující se k podpoře vzdělávání v ČR www.dzs.cz. Patří zde středisko - program Euroguidance.

Centrum Euroguidance - vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v Evropě. Realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce zejména v oblasti kariérového poradenství a tím podporuje rozvoj kariérového poradenství v ČR. www.euroguidance.cz

Fond dalšího vzdělávání - je příspěvková organizace MPSV, která se zaměřuje na aktivity dalšího profesního vzdělávání, které povede k lepší uplatnitelnosti občanů ČR na trhu práce www.fdv.cz

Katalog poradců - on-line katalog poradců včetně jejich osobních profilů a videoprezentací pro Karlovarský kraj, Vysočinu, Jihomoravský kraj, Olomoucký a Zlínský kraj, který v rámci projektu "pracovní návyky" vytvořil Fond dalšího vzdělávání www.katalogporadcu.cz

Unie zaměstnaneckých svazů ČR (UZS ČR) - sdružuje zaměstnanecké svazy například z oblasti školství, kultury, sociálních služeb; podílí se na tvorbě, realizaci hospodářské a sociální politiky a legislativních procesů prostřednictvím svých členů v Parlamentu ČR; zapojila se do činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR www.uzs.cz

Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství - zabývá se rozvojem kompetencí kariérových a HR poradcům vzájemným propojením svých problematik cestou vzdělávacích workshopů, školení, inspirativních setkání, apod. www.rozvoj-poradenstvi.cz